Polityka RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/ Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych.
  1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Geraszek Nieruchomości z siedzibą w Borkowie, ul. Owocowa 7A – adres do kontaktu w sprawach związanych zdanych osobowych: iod@geraszek.pl.
  2. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).
  3. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione, za zgodą, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych podmiotom, którym Magdalena Geraszek Nieruchomości z siedzibą w Borkowie przy ul. Owocowej 7A powierzy przetwarzanie danych osobowych, w tym: pracownicy Magdalena Geraszek Nieruchomości upoważnieni do ich przetwarzania, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego oraz Kancelarii Notarialnej.
  5. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).